Despre Donau Faktoring SRL

Despre noi

Donau Faktoring SRL

Sediul central: Blvd. Iancu de Hunedoara nr.2, bl.H6, sc.A, et.10, ap.35, sector 1, Bucureşti, România

CUI: 38468867

Societatea este înregistrată la O.R.C.T.B, cu nr. J40/18843/2017.


Donau Faktoring SRL este filiala română a companiei cehe Bohemia Faktoring, a.s., companie specializată de mai mulți ani în factoringul activelor bancare și care colaborează cu bănci și alte instituții financiare.

Atunci când colectăm și recuperăm datorii de la debitori, comunicăm intens și punem accentul pe rezolvarea extrajudiciară a situației. Ca parte a restructurării debitului, oferim debitorilor noștri repartizarea datoriei totale în rate lunare mai mici, luând în considerare posibilitățile financiare curente ale debitorilor.

Ne-am ajutat cu succes debitorii timp de mulți ani să se ocupe de creanțele lor, astfel încât să poată trăi fără datorii.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea comercială Donau Faktoring SRL controlează datele personale (inclusiv) ale persoanelor fizice, față de care deține creanțe financiare, persoanele fizice care au garantat creanțele și alte persoane fizice care au o relație juridică sau contractuală cu aceste persoane ("Clienții") și, prin urmare, este obligată să respecte Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora de date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE ("Regulamentul").

Prelucrarea datelor personale ale clienților ca persoane vizate se face în conformitate cu Regulamentul. Respectăm întotdeauna drepturile clienților la protecția drepturilor și libertăților fundamentale, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal și a vieții private și personale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată manual și, de asemenea, automatizată (în sistemul informatic electronic). Ambele procese sunt securizate în mod constant împotriva accesului neautorizat sau accidental la datele personale de către o terța parte și sunt protejate pentru a evita utilizarea necorespunzătoare.

Procesăm datele personale în conformitate cu următoarele principii fundamentale:

 • legalitatea, corectitudinea și transparența - datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod corect, în mod legal și într-o manieră transparentă față de persoana vizată;
 • limitarea scopului - datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate în continuare într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
 • minimizarea datelor - datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • acuratețea - datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, să fie actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • limitarea stocării - datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea clienților pentru o perioadă care nu este mai mare decât este necesară pentru scopurile pentru care sunt procesate datele cu caracter personal;
 • Integritatea și confidențialitatea - datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva procesării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

Informațiile furnizate clienților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform art. 14 din Regulament, societatea noastră, ca si controlor de date cu caracter personal este obligată să furnizeze clienților informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal.

Identitatea și datele de contact ale operatorului:

Donau Faktoring SRL, CUI 38468867, adresa: Bucuresti, B-dul. Iancu de Hunedoara nr.2, bl.H6, sc.A, et.10, ap.35, sector 1, cod postal 011731
Tel: 0744 435 006
e-mail: info@donaufaktoring.ro

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor:

Suntem autorizați să procesăm datele personale ale clienților numai dacă se aplică cel puțin una dintre următoarele:

 • Clientul și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice;
 • procesarea este necesară pentru executarea unui contract la care Clientul este parte sau pentru a lua măsuri la cererea Clientului înainte de a încheia un contract;
 • procesarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale, care se aplică companiei noastre;
 • prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale Clientului sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice a societății noastre;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de terța parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului care necesită protecție a datelor cu caracter personal, în special atunci când Clientul este un copil.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor efectuate de compania noastra:

 • să respecte obligațiile legale aplicate companiei noastre și / sau
 • interesele legitime ale companiei noastre (executarea propriilor pretenții, protejarea drepturilor și a drepturilor angajaților noștri) și / sau
 • acordul clientilor cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopurile procesării datelor:

Procesăm datele personale ale clienților în scopul executării propriilor pretenții, astfel încât scopurile sunt interese legitime ale companiei noastre, precum și respectarea unei obligații legale care se aplică companiei noastre. În aceste scopuri, Regulamentul nu solicită consimțământul special al clienților. Furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală și contractuală în aceste cazuri.

Categoriile de date cu caracter personal afectate:

Pentru scopurile menționate mai sus, procesăm datele personale ale clienților (în special adresele și datele de identificare ale clienților - nume și prenume, număr de identificare personal, CNP, număr de telefon, adresa de e-mail etc.) Din categoriile speciale ale datelor personale avem dreptul de a procesa, de exemplu, datele despre incapacitatea de muncă modificată sau incapacitatea temporară de muncă, starea civilă - parteneriat unic, căsătorit, înregistrat etc. Datele din categoriile speciale au fost colectate în special înainte de încheierea unui contract de credit sau de împrumut în scopul de a evalua capacitatea de rambursare a creditului sau a împrumutului și în mod direct furnizate de catre Client.

Destinatarii datelor cu caracter personal:

Angajații noștri sunt autorizați să proceseze datele personale ale clienților. Accesul la datele cu caracter personal poate fi furnizat și altor persoane care procesează datele personale ale companiei noastre sau pot fi furnizate altor persoane care nu prelucrează datele cu caracter personal (datele personale pot fi accesate de consilierii, agențiile de colectare, precum instanțe, notari, executori, autorități fiscale, autorități administrative, colectori de baze de date privind creanțele, societăți IT și contabile care cooperează), toate în conformitate cu obligațiile și în conformitate cu Regulamentul. Angajații și alți subiecți au obligații contractuale sau legale de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal si măsurile adecvate pentru securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal:

Datele personale ale clientilor sunt prelucrate in limita permisa pentru realizarea scopurilor propuse si atata timp cat datele personale sunt necesare pentru realizarea scopurilor propuse, aceasta inseamna pana la rambursarea creantelor financiare de catre Client si dupa rambursarea creantelor, conform perioadelor legale de arhivare stabilite de legislație.

Surse de date cu caracter personal:

Obținem datele personale direct de la Clienții noștri, de la creditorii originali ai creanțelor, care au obținut aceste date din surse disponibile public (Registrul comerțului, Registrul procedurilor de insolvență, evidențelor centrale etc.) și din comunicarea scrisă și electronică purtată cu Clienții noștri.

Drepturile clienților:

Conform Regulamentului, clienții ca persoane vizate au dreptul la informare și acces la propriile date cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal și au dreptul să nu facă obiectul unor procese decizionale automate. Compania noastra este obligata să furnizeze date sau acțiuni in cazul solicitarii corespunzatoare a Clientului.

Conform Regulamentului, clienții ca persoane vizate au dreptul la informare și acces la propriile date cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal și au dreptul să nu facă obiectul unor procese decizionale automate. Compania noastra este obligata să furnizeze date sau acțiuni in cazul solicitarii corespunzatoare a Clientului. Solicitările clienților legate de drepturile menționate mai sus pot fi trimise prin poștă în formă scrisă la adresa firmei noastre: DONAU FAKTORING SRL, Blvd. Iancu de Hunedoara nr.2, bl.H6, sc.A, et.10, ap.35, sector 1, București, România sau electronic prin e-mail la adresa: gdpr@donaufaktoring.ro. Clientul va fi informat cu privire la evoluția procesului de solicitare până la o lună de la data primirii solicitării de către compania noastră. (Această perioadă poate fi prelungită până la încă două luni, dacă este necesar, în acest caz Clientul va fi întotdeauna informat de compania noastră).

În conformitate cu regulamentul, fiecare persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul încălcării presupuse, în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă prezentul Regulament.

Date de contact pentru protecția datelor personale:

adresa: Blvd. Iancu de Hunedoara nr.2, bl.H6, sc.A, et.10, ap.35, sector 1, Bucureşti, România
Tel: 0744 435 006
e-mail: gdpr@donaufaktoring.ro Tel: 0744 435 006

FORMULAR DE CONTACT